674689.jpg

การบริหาร

และ

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

อบต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
www.dongmaroom.com

036708224

LEARN MORE
 • การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (15 ตุลาคม 2563)
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) : คลิกที่นี่ 34mb.
 • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม (19 มกราคม 2564) : คลิกที่นี่
 • คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานให้แก่ข้าราชการในกองคลัง : คลิกที่นี่

 • คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานให้แก่ข้าราชการในกองการศึกษาฯ : คลิกที่นี่

 • คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานให้ข้าราชการในกองช่าง : คลิกที่นี่

 • คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานให้ข้าราชการในกองสวัสดิการสังคม : คลิกที่นี่

 • คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานให้แก่ข้าราชการในสำนักปลัด : คลิกที่นี่

 • คำสั่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา : คลิกที่นี่

 • ​คำสั่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง : คลิกที่นี่

 • คำสั่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง : คลิกที่นี่

 • คำสั่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการ : คลิกที่นี่

 • คำสั่งรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด : คลิกที่นี่

 • คำสั่งแต่งตั้งรองปลัด รักษาราชการแทนปลัด : คลิกที่นี่

 • การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด : คลิกที่นี่

 • การมอบอำนาจให้รองนายก ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล : คลิกที่นี่

 • การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผุู้อำนวยการกองช่าง : คลิกที่นี่

 • การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยกองการศึกษา : คลิกที่นี่

 • การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยกองคลัง : คลิกที่นี่

 • การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยกองสวัสดิการสังคม : คลิกที่นี่

 • โครงการหนูน้อยน่ารักเข้าวัดทำบุญ : คลิกที่นี่

 • กิจกรรมวันแม่แห่งชาติและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามแก่เด็กปฐมวัย องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม : คลิกที่นี่

 • แต่งตั้งคำสั่งรองปลัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  : คลิกที่นี่

 • แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล : คลิกที่นี่

 • การกำหนด หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล : คลิกที่นี่
 • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม เรื่อง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1: คลิกที่นี่