top of page
LINE_ALBUM_การประชุมสภาครั้งแรก_๒๒๐๓๑๑_15.jpg

งานกิจการสภา อบต.

​ประชาสัมพันธ์

 • ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ : คลิกที่นี่
  ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ ๒/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ : คลิกที่นี่
  ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ ๑/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ : คลิกที่นี่

 • ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 2/2565 : คลิกที่นี่

 • ประกาศอำเภอโคกสำโรง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ครั้งแรก : คลิกที่นี่

 • ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๕ : คลิกที่นี่

 • รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ : คลิกที่นี่

 • รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ครั้งแรก : คลิกที่นี่

 • รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุมสมัยวิสามัญที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ : คลิกที่นี่

 • รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุมสมัยวิสามัญที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ : คลิกที่นี่

 • รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุมสมัยวิสามัญที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ : คลิกที่นี่

 • รายงานการประชุม  สมัยสามัญที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ : คลิกที่นี่

 • รายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม สมัยสามัญที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ : คลิกที่นี่

 • ประชาสัมพันธ์เรื่อง กำหนดสมัยประชุม ๒๕๖๔  : คลิกที่นี่

 • รายงานการประชุมสภา อบต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี สมัยสามัญที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ : คลิกที่นี่

 • ประชาสัมพันธ์รับฟังการประชุมสภา อบต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี  : คลิกที่นี่

 • เรียกประชุมสภา อบต.ดงมะรุมสมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ : คลิกที่นี่

 • รายงานการประชุมสภา อบต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี สมัยสามัญที่ ๒ ครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ : คลิกที่นี่

 • รายงานการประชุมสภา อบต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี สมัยสามัญที่ ๒ ครั้งที่  ๒/๒๕๖๓ : คลิกที่นี่

 • รายงานการประชุมสภา อบต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรีสมัยสามัญที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ : คลิกที่นี่

 • ประชาสัมพันธ์การเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๖๓ : คลิกที่นี่

 • ประชาสัมพันธ์การเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๖๓ : คลิกที่นี่

 • ประชาสัมพันธ์การเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๖๓ : คลิกที่นี่

 • ประชาสัมพันธ์การเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๖๓ : คลิกที่นี่

 • ประชาสัมพันธ์การเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๖๓ : คลิกที่นี่

 • รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ ๓ ครั้ง ๑ ปี ๒๕๖๓ : คลิกที่นี่

bottom of page