อบต.ดงมะรุม จัดประชุมประชาคมระดับตำบล

           อบต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี จัดประชุมประชาคมระดับตำบล ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ตามที่กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562


ดู 41 ครั้ง0 ความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรา:

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม

เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ติดต่อเรา:

อบต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
โทรศัพท์ 036-708-225

โทรสาร 036-708-224
 

ที่ตั้งสำนักงาน:
เลขที่ 777 หมู่ 7 ตำบลดงมะรุม

อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

รหัสไปรษณีย์ 15120

E-Mail:dongmaroom@gmail.com

แผนที่ อบต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
สมัครรับข่าวสารจากเรา: