การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียน

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม โดย จ.ส.ต.ไกรลาศ บำรุง เจ้าหน้าที่สำนักปลัดจากสำนักงานปลัด ลงพื้นที่ให้ความรู้กับเด็กนักเรียนในการจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียน รู้จักคัดแยกขยะ ๔ ประเภท ขยะอันตราย/ขยะทั่วไป/ขยะรีไซเคิล/ขยะเปียก/ ทั้ง ๔ โรงเรียนดู 8 ครั้ง0 ความคิดเห็น