โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หมู่ที่ ๔

เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ร่วมกับ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาชน หมู่ที่ 4 บ้านย่านตาขาว และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน ประธาน อสม. ผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการสัดส่วนระดับหมู่บ้าน หน่วยงานอื่นที่รับผิดชอบดูแลในพื้นที่ตำบลดงมะรุม เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓

รวมถึง งานกองคลังออกหน่วยบริการรับชำระภาษีนอกพื้นที่ ให้กับประชาชน และกองการศึกษาฯศูนย์พัฒนาเด็กอบต.ดงมะรุม เปิดรับสมัครเด็กนักเรียนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ดู 6 ครั้ง0 ความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรา:

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม

เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ติดต่อเรา:

อบต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
โทรศัพท์ 036-708-225

โทรสาร 036-708-224
 

ที่ตั้งสำนักงาน:
เลขที่ 777 หมู่ 7 ตำบลดงมะรุม

อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

รหัสไปรษณีย์ 15120

E-Mail:dongmaroom@gmail.com

แผนที่ อบต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
สมัครรับข่าวสารจากเรา: