2.ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)ดู 15 ครั้ง0 ความคิดเห็น