1.ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)ดู 10 ครั้ง0 ความคิดเห็น