สำนักงาน ป.ป.ช. จัดทำสื่อเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง "ระบบธรรมาภิบาลออนไลน์" ชุดที่ ๑ และ ชุดที่ ๒

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จัดทำสื่อเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง "ระบบธรรมาภิบาลออนไลน์" ชุดที่ ๑ และ ชุดที่ ๒ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Intergrity and Transparency Assessment หรือ ITA จำนวน ๒ ชุด ได้แก่
โดยท่านสามารถดาวน์โหลดที่ QR code หรือ รับชมได้ที่ "ระบบธรรมาภิบาลออนไลน์" https://ggde.nacc.go.th หัวข้อ"สื่อเรียนรู้ดู 7 ครั้ง0 ความคิดเห็น