โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ประจำปี 2564 โดยมีวิทยากร ผู้ให้ความรู้จากหน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการจิตวิทยาโดย ชุด ปจว. ให้ความรู้ในเรื่องศาสตร์พระราชา ศาสตร์การจัดการและการอนุรักษ์ดิน น้ำ ป่า ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อนำความรู้นี้มาปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ จะนำไปสู่การพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืน


ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรา:

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม

เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ติดต่อเรา:

อบต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
โทรศัพท์ 036-708-225

โทรสาร 036-708-224
 

ที่ตั้งสำนักงาน:
เลขที่ 777 หมู่ 7 ตำบลดงมะรุม

อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

รหัสไปรษณีย์ 15120

E-Mail:dongmaroom@gmail.com

แผนที่ อบต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
สมัครรับข่าวสารจากเรา: