กิจกรรมแสดงเจตจำนงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม จัดกิจกรรมแสดงเจตจำนงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

นายกวิชัย วงศ์ศรีไทย นายก อบต.ดงมะรุม เป็นประธานกิจกรรมแสดงเจตจำนงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใส ณ ห้องประชุม เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการสร้างระบบราชการที่ใสสะอาด

คณะผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงานข้าราชการ ลูกจ้าง และสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นดู 6 ครั้ง0 ความคิดเห็น