ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ประกาศกำหนดการชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2562 ขอเชิญผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี โปรดไปชำระภายในเวลากฏหมายกำหนด

261418.jpg

เรื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ประกาศกำหนดการชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี  ขอเชิญผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี โปรดไปชำระภายในเวลากฏหมายกำหนด

ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกส
ประกาศ อบต.ดงมะรุม
 1. ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : PLA) ประจำปี 2563 (18 ธ.ค.2563) : คลิกที่นี่

 2. แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม (26 ตุลาคม 2563) : คลิกที่นี่

 3. เรื่อง รับโอน-ย้าย ตำแหน่ง สายงานบริหารท้องถิ่น (7 ตุลาคม 2563) : คลิกที่นี่

  1.1 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา 1.2 ผู้อำนวยการกองคลัง จำนวน 1 อัตรา 1.3 ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา

 4. เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม : คลิกที่นี่ (29 กรกฏาคม 2563)

  1. ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ) สังกัด สำนักปลัด จำนวน 1 อัตรา

  2. ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กปฐมวัย) สังกัด กองการศึกษาฯ จำนวน 1 อัตรา

 5. เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฎิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา : คลิกที่นี่ 14/4/2563

 6. เรื่อง รายงานการประชุม อบต.ดงมะรุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 : คลิกที่นี่ 8 ก.ค.2563

 7. เรื่อง สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในช่องทางการสื่อสารขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม  อำเภอโคกสำโรง  จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 : คลิกที่นี่ (8 ก.ค.2563)

 8. เรื่อง สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการอำนวยความสะดวกการบริการประชาชน
  ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
  ประจำปี พ.ศ. 2562 : คลิกที่นี่ (3 ก.ค.2563)

 9. เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4  ปี (พ.ศ.2561-2564) : คลิกที่นี่ (23 เม.ย.2563)

 10. เรื่อง รายงานการเงินประจำปี 2562 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน : คลิกที่นี่ (16 เม.ย.2563)

 11. เตรียมรับมือพายุฤดูร้อน : คลิกที่นี่ (15 มี.ค.2563)

 12. เรื่อง ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม พรบ.บัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 : (7 ก.พ.2563)

  1. ตารางบัญชีรายการที่ดิน : คลิกที่นี่

  2. หนังสือประกาศจากนายก อบต.ดงมะรุม : คลิกที่นี่

 13. เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) แก้ไข ครั้งที่ ๑ : คลิกที่นี่

 14. เรื่อง แผนการดำเนินการองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ : คลิกที่นี่

 15. เรื่อง รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assment : LPA) ประจำปี 2562 : คลิกที่นี่

 16. เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม : คลิกที่นี่

 17. เรื่อง รายงานของผู้สอบบัญชี อบต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี โดย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน : คลิกที่นี่

 18. ประกาศรับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง (คนงานทั่วไป) : คลิกที่นี่

 19. ประกาศกำหนดการชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2562 ขอเชิญผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี โปรดไปชำระภายในเวลากฏหมายกำหนด : คลิกที่นี่

 20. ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561- 2563 อบต.ดงมะรุม จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี เพื่อกำหนดกรอบตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่นให้เหมาะสมสอดคล้องกับเป้าหมายทิศทางการพัฒนาบุคลากร : คลิกที่นี่

 21. การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม จำนวน 3 ตำแหน่ง : คลิกที่นี่

cover-WasteManagement.png
ชาวดงมะรุมห่วงใย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

คู่มือประชาชน เรื่องการจัดการขยะในครัวเรือน

      กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้ส่งแผ่นพับ "คู่มือประชาชน เรื่องการจัดการขยะในครัวเรือน" จำนวน 1,000 ใบ ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม

 • ดาวโหลดแผ่นพับ ได้ที่นี่

 • รับแผ่นพับได้ที่ ชั้น 1 อบต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.