สมาชิกสภา อบต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

ABOUT
 
MR.CHUMNAN  WANPEN
 • นายชำนาญ  วันเพ็ญ
 • สมาชิก อบต. หมู่ 1
 • โทรศัพท์
 • มือถือ
ABOUT
 
MRS.NONGYOW  HONGRON
 • นางนงค์เยาว์  หงส์ร่อน
 • สมาชิก อบต. หมู่ 1
 • โทรศัพท์
 • มือถือ
ABOUT
 
MR.WISED  SRICHAREAW
 • นายวิเศษ  ศรีเฉลียว
 • สมาชิก อบต. หมู่ 2
 • โทรศัพท์
 • มือถือ
ABOUT
 
MR.SANIT  LORDYA
 • นายสานิตย์  หลอดยา
 • สมาชิก อบต. หมู่ 3
 • โทรศัพท์
 • มือถือ
ABOUT
 
MR.WICHAI  KUMKRASINTH
 • นายวิชัย  คำกระสินธ์
 • สมาชิก อบต. หมู่ 4
 • โทรศัพท์
 • มือถือ
ABOUT
 
MR.SATIAN  NOYTANG
 • นายเสถียร  น้อยตั้ง
 • สมาชิก อบต. หมู่ 4
 • โทรศัพท์
 • มือถือ
ABOUT
 
MR.SAMARK  BOUR-RIN
 • นายสมัคร  บัวรินทร์
 • สมาชิก อบต. หมู่ 5
 • โทรศัพท์
 • มือถือ
ABOUT
 
MR.KARJORN  YONGYUT
 • นายขจร  ยงยุทธ
 • สมาชิก อบต. หมู่ 6
 • โทรศัพท์
 • มือถือ
ABOUT
 
MR.KIAT  BOONMA
 • นายเกียรติ  บุญมา
 • สมาชิก อบต. หมู่ 6
 • โทรศัพท์
 • มือถือ
ABOUT
 
MR.WICHEAN  SRIWANGPON
 • นายวิเชียร  ศรีวังพล
 • สมาชิก อบต. หมู่ 6
 • โทรศัพท์
 • มือถือ
ABOUT
 
MR.BOONKUM  BOONMA
 • นายบุญคำ  บุญมา
 • สมาชิก อบต. หมู่ 7
 • โทรศัพท์
 • มือถือ
ABOUT
 
MR.LIGHT  POMROD
 • นายไล้  ป้อมรอด
 • สมาชิก อบต. หมู่ 7
 • โทรศัพท์
 • มือถือ
ABOUT
 
MRS.AUBONWAN  SATANWAT
 • นางอุบลวรรณ สะท้านวัตร
 • สมาชิก อบต. หมู่ 8
 • โทรศัพท์
 • มือถือ
ABOUT
 
MR.MONTIAN  YEUNTON
 • นายมณเทียร  ยืนทน
 • สมาชิก อบต. หมู่ 8
 • โทรศัพท์
 • มือถือ
ABOUT
 
MR.THONGDAENG  RIANGSANTIA
 • นายทองแดง  เรียงสันเที๊ยะ
 • สมาชิก อบต. หมู่ 9
 • โทรศัพท์
 • มือถือ
ABOUT
 
MRS.MUDCHARIN  SIRTO
 • นางมัจรินทร์  เสือโต
 • สมาชิก อบต. หมู่ 9
 • โทรศัพท์
 • มือถือ
ABOUT
 
MR.PRAKONG  INNPON
 • นายประคอง  อินทร์พล
 • สมาชิก อบต. หมู่ 10
 • โทรศัพท์
 • มือถือ
ABOUT
 
MR.AUMNOUY  ON-NOM
 • นายอำนวย  อ่อนน้อม
 • สมาชิก อบต. หมู่ 10
 • โทรศัพท์
 • มือถือ
ABOUT
 
MR.BANTURK  PRAWCHOM
 • นายบรรทึก  เพราะชม
 • สมาชิก อบต. หมู่ 11
 • โทรศัพท์
 • มือถือ
ABOUT
 
MR.PHONG  KUMDEE
 • นายผง  คำดี สมาชิก
 • สมาชิก อบต. หมู่ 11
 • โทรศัพท์
 • มือถือ
ABOUT
 
MR.PAIRAT  SRISAWANG
 • นายไพรัช  ศรีสว่าง
 • สมาชิก อบต. หมู่ 12
 • โทรศัพท์
 • มือถือ
ABOUT
 
MISS HATHAIRAT  KA-SEE
 • นางสาวหทัยรัตน์  กาสี
 • สมาชิก อบต. หมู่ 12
 • โทรศัพท์
 • มือถือ