DMR-28.7 (9).jpg

ประชาสัมพันธ์ ITA

อบต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
www.dongmaroom.com

036708224

LEARN MORE

ประชาสัมพันธ์

  • ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ : คลิกที่นี่

  • ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ : คลิกที่นี่

  • ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช.เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ : คลิกที่นี่

  • ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช.เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ : คลิกที่นี่

ITA-PPC.png