DMR-28.7 (9).jpg

ประชาสัมพันธ์ ITA

อบต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
www.dongmaroom.com

036708224

LEARN MORE

ประชาสัมพันธ์

ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช.
เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (ไฟล์ .pdf)

ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช.
เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ (ไฟล์ .pdf)