Integrity and Transparency Assessment (ITA)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

---------------------------------------------------------------------

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

       

ข้อมูลพื้นฐาน

                   1) โครงสร้างหน่วยงาน

                   2) ข้อมูลผู้บริหาร

                   3) อำนาจหน้าที่

                       -    อำนาจหน้าที่ (เพิ่มเติม)

                   4) แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

                       -    วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์

                   5) ข้อมูลการติดต่อ

                   6) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

                       -    พรบ./พรก.
                       -    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
                       -    ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
                       -    เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ

                  7) ข่าวประชาสัมพันธ์

                       -    ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

                   8) Q and A

                   9) Social Network

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

การดำเนินงาน

                 10) แผนดำเนินงานประจำปี

                 11) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี  รอบ 6 เดือน

                 12) รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

                13) คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

                 14) คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

                 15) ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

                 16) รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

                 17) E-Service

ชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

                18) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

                19) รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

                20) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

                21) แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

                22) ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

                      -   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

                      -   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

                23) สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)

                24) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)

ชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

                25) นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

                        -   ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

                        -   แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2563

                26) การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

                        -   ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล

                        -   ประกาศสรรหาพนักงานจ้าง

                        -   แผนพัฒนาบุคลากร

                        -   ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินพนักงานส่วนตำบล

                        -   ประมวลจริยธรรม

                27) หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

                        -   ประกาศ ก.อบต. พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

                        -   ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินพนักงานส่วนตำบล

                28) รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

                        -   ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

                        -   ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล

                        -   รายงานผลการประเมินพนักงานส่วนตำบล

                        -   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี

                            งบประมาณ 2561-2563 ของรอบปี พ.ศ.2562

ชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทจุจริตและประพฤติมิชอบ

               29) แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

               30) ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

               31) ข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

               32) ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

                        - แบบสอบถามความพึงพอใจ

                        - เว็บบอร์ด

               33) การเปิดโอกาสให้เกิดความมีส่วนร่วม

                        - กิจการสภา

ชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

                34) เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

                        -    ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

                35) การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

                36) การประเมินความเสี่ยงประจำปี

                37) การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยวการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

                38) แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต

                        -    แผนป้องกันการทุจริต

                39) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

                40) รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

                41) รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

                42) มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

                43) การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

เกี่ยวกับเรา

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม

เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ที่ทำการ อบต.

036-708-224

 

อบต.ดงมะรุม
หมู่ 7 ตำบลดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 15120

E-Mail:

dongmaroom@gmail.com

ลงทะเบียน อีเมล์รับข่าวสารเกี่ยวกับเรา
  • Grey Facebook Icon