DMR-5DEC2020 (1).jpg

หัวหน้าส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

๑)ว่าที่ร้อยตรีวัชรินทร์  เทพานนท์ (รองปลัด อบต.ดงมะรุม รักษาราชการแทน ปลัด อบต.ดงมะรุม)


๒) นางฤทัยรัตน์  หรรษภิญโญ (หัวหน้าสำนักงานปลัด)


๓) นางฤทัยรัตน์  หรรษภิญโญ (หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง)


๔ นายกอบศักดิ์  คณโฑเงิน (ผู้อำนวยการกองช่าง)


๕) นางกนกกร  พรมโลก (ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม)


๖) นางวิภาดา  จันทรมาด (นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

เกี่ยวกับเรา

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม

เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ที่ทำการ อบต.

036-708-224

 

อบต.ดงมะรุม
เลขที่ 777 หมู่ 7 ตำบลดงมะรุม

อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 15120

E-Mail:

dongmaroom@gmail.com

ลงทะเบียน อีเมล์รับข่าวสารเกี่ยวกับเรา
  • Grey Facebook Icon