นายก อบต มือถือ.jpg
รองนายก1 มือถือ.jpg
นายสนิท  สุขเจริญ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม
รองนายก2 มือถือ.jpg
นายทิว สังวาลย์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม
เลาขุการนายก มือถือ.jpg
นายบาง   พุทธทง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม
รองปลัด.jpg
ว่าที่ร้อยตรีวัชรินทร์   เทพานนท์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รองปลัด.jpg
ว่าที่ร้อยตรีวัชรินทร์   เทพานนท์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล