สำนักงานปลัด
กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หัวหน้าส่วนราชการ.gif

หัวหน้าส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

๑)ว่าที่ร้อยตรีวัชรินทร์  เทพานนท์ (รองปลัด อบต.ดงมะรุม รักษาราชการแทน ปลัด อบต.ดงมะรุม)


๒) นางฤทัยรัตน์  หรรษภิญโญ (หัวหน้าสำนักงานปลัด)


๓) นางฤทัยรัตน์  หรรษภิญโญ (หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง)


๔ นายกอบศักดิ์  คณโฑเงิน (ผู้อำนวยการกองช่าง)


๕) นางกนกกร  พรมโลก (ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม)


๖) นางวิภาดา  จันทรมาด (นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

เรื่องราวชาวดงมะรุม Dongmaroom's Life

โรงเรียน อสม. ดงมะรุม  เสียงของบ้าน


     ก้าวสู่ปีที่ 3 ของโรงเรียน อสม. ดงมะรุม กับความประทับใจตลอดการทำงาน ที่ร่วมทุกข์ ร่วมสุข ผ่านบ้านหลังใหญ่ ผ่านกิจกรรมมากมาย ผ่านผู้คนที่หลากหลาย วันนี้ บ้านหลังนี้ต้องขอบคุณทุกๆท่านที่ให้ความสนใจ และให้กำลังใจเรามาโดยตลอด ขอบคุณน้องๆ อสม.น้อย ที่ร่วมกันกับพวกเราเป็นสีสันในการทำงานด้านสุขภาพ ขอบคุณ อสม.ใหญ่ ที่สละเวลา และร่วมทำอะไรก็ตามที่เราให้ทำ ที่สำคัญขอขอบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดงมะรุมที่เป็นแหล่งงบประมาณให้พวกเราทีมงานได้มทำงานด้านสุขภาพอย่างเต็มที่ 

คลิป : เสียงของบ้าน อสม.น้อย  อสม.ใหญ่ บ้านดงมะรุม 2 พ.ย.2555

รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา 2556 งานบุญปลอดเหล้า


  เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ร่วมกับหลายหน่วยงาน เช่น อสม. สาธารณสุขอำเภอโคกสำโรง  โรงเรียนวังไผ่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และประชานในพื้นที่ จัดกิจกรรมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2556 เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงภัยของสุรา เพื่องดเหล้าเข้าพรรษา งานบุญปลอดเหล้า 

ไข้เลือดออกอาเซียน 2013" และงานมหกรรมสุขภาพอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี


   เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ร่วมกับหลายหน่วยงาน เช่น อสม. สาธารณสุขอำเภอโคกสำโรง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงมะรุม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เชต 4 สระบุรี จัดกิจกรรมไข้เลือดออกอาเซียน 2013 และงานมหกรรมสุขภาพอำเภอโคกสำโรงเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงภัยของโรคไข้เลือดออก

คลิป : การแสดง hula hoop โดย อสม น้อย ตำบลดงมะรุมในงามมหกรรมสุขภาพ อำเภอโคกสำโรง

ไข้เลือดออกอาเซียน 2013" และงานมหกรรมสุขภาพอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี


   เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ร่วมกับหลายหน่วยงาน เช่น อสม. สาธารณสุขอำเภอโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงมะรุม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เชต 4 สระบุรี จัดกิจกรรมไข้เลือดออกอาเซียน 2013 และงานมหกรรมสุขภาพอำเภอโคกสำโรง เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงภัยของโรคไข้เลือดออก

คลิป : การแสดงปิงปองมีชีวิต 7 สี โดย อสม.ใหญ่ ตำบลดงมะรุม ในงามมหกรรมสุขภาพ อำเภอโคกสำโรง

อสม.น้อย ดงมะรุม chicken dance contest 2013


   เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ร่วมกับหลายหน่วยงาน เช่น อสม. สาธารณสุขอำเภอโคกสำโรง เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงการออกกำลังกาย ห่างไกลยาเสพติด และเพื่อสุขภาพร่างกายของตนเอง

อสม.ใหญ่ ดงมะรุม ส้มตำลีลา งานกาชาด 213 ปี ของดีโคกสำโรง


   เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ร่วมกับหลายหน่วยงาน เช่น อสม. สาธารณสุขอำเภอโคกสำโรง เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงการออกกำลังกาย ห่างไกลยาเสพติด และเพื่อสุขภาพร่างกายของตนเอง โดย อสม.รุ่นใหญ่ ตำบลดงมะรุม ลงประกวดส้มตำลีลา

ขอบคุณคลิป จาก

kruemas srijan