กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

๑) นางฤทัยรัตน์  หรรษภิญโญ (หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง)
๒) นางวัชรินทร์  สกุลประเสริฐพัน (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน) งานการเงินและบัญชี
๓) นางสาวน้ำอ้อย  พัดเงิน (เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน) งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
๔) ว่าง (งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้)
๕) นายทวิท  จำปาดิบ (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี)
๖) นางสาวสุพัตรา  ผ่อนปรน (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี)
๗) นางสาวนุชนาฎ  คำพงษ์ (คนงานทั่วไป)(งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้)

เกี่ยวกับเรา:

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม

เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ติดต่อเรา:

อบต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
โทรศัพท์ 036-708-225

โทรสาร 036-708-224
 

ที่ตั้งสำนักงาน:
เลขที่ 777 หมู่ 7 ตำบลดงมะรุม

อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

รหัสไปรษณีย์ 15120

E-Mail:dongmaroom@gmail.com

แผนที่ อบต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
สมัครรับข่าวสารจากเรา: