กองคลัง.gif

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

๑) นางฤทัยรัตน์  หรรษภิญโญ (หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง)
๒) นางวัชรินทร์  สกุลประเสริฐพัน (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน) งานการเงินและบัญชี
๓) นางสาวน้ำอ้อย  พัดเงิน (เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน) งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
๔) ว่าง (งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้)
๕) นายทวิท  จำปาดิบ (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี)
๖) นางสาวสุพัตรา  ผ่อนปรน (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี)
๗) นางสาวนุชนาฎ  คำพงษ์ (คนงานทั่วไป)(งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้)