กองสวัสดิการสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

งานสงเคราะห์ เด็ก สตรี คนชรางานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรีงานพัฒนาศักยภาพกลุ่มงานส่งเสริมทุนกลุ่มอาชีพ

๑) นางกนกกร  พรมโลก (ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม)
๒) นางสาวเยาวลักษณ์  แสงทอง (นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ)
๓) นางสาวอันติกา  สุขเจริญ  (ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน)
๔) นางสาวสยุมพร  ยืนทน  (คนงานทั่วไป)

เกี่ยวกับเรา:

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม

เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ติดต่อเรา:

อบต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
โทรศัพท์ 036-708-225

โทรสาร 036-708-224
 

ที่ตั้งสำนักงาน:
เลขที่ 777 หมู่ 7 ตำบลดงมะรุม

อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

รหัสไปรษณีย์ 15120

E-Mail:dongmaroom@gmail.com

แผนที่ อบต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
สมัครรับข่าวสารจากเรา: