สวัสดิการสังคม.gif

กองสวัสดิการสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

งานสงเคราะห์ เด็ก สตรี คนชรางานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรีงานพัฒนาศักยภาพกลุ่มงานส่งเสริมทุนกลุ่มอาชีพ

๑) นางกนกกร  พรมโลก (ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม)
๒) นางสาวเยาวลักษณ์  แสงทอง (นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ)
๓) นางสาวอันติกา  สุขเจริญ  (ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน)
๔) นางสาวสยุมพร  ยืนทน  (คนงานทั่วไป)