top of page
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม.gif

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

๑) นางวิภาดา  จันทรมาด (นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
๒) นางใหม่  เชาว์ไว (ครู)
๓) นางสาวบุปผา  สนิทนอก (ครูชำนาญการ)
๔) นางสาวจารุวรรณ  สวมขุนทด (คนงานทั่วไป)
๕) นางสาวพิมพ์พิมล  หลักเพ็ชร์ (ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก)
๖) นางสาวภัทรภรณ์  กาสี (คนงานทั่วไป)


 

bottom of page