top of page
สำนักปลัด.gif

สำนักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

๑) นางฤทัยรัตน์  หรรษภิญโญ (หัวหน้าสำนักงานปลัด)
๒) นางกาณ์ดา  จำปาดิบ (นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ)

งานบริหารบุคคล
๓) นางบุปผา  ส่งศรี  (เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)

งานกิจการสภา
๔) นางสาวสุนิสา  สังวาลย์ (ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน)

งานนโยบายและแผน
๕) นางสาวสุมิตรา  วรนาม (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ)

งานบริหารทั่วไป
๖) จ่าสิบตรีไกรลาศ  บำรุง (เจ้าพนักงานบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน)

งานบรรเทาสาธารณภัย
๗) นางบุญหลาย  บุญอ้อย  (คนงานทั่วไป)
๘) นายแจ่ม  บุญอ้อย  (คนงานทั่วไป)
๙) นายม่วย  บุญอ้อย  (คนงานทั่วไป)
๑๐) นายสุริยา  สะท้านวัตร  (คนงานทั่วไป)
๑๑) นายสมชาย  ทองแห้ว  (คนงานทั่วไป)
๑๒) นายอมรเทพ  สะท้านวัตร  (คนงานทั่วไป)
๑๓) นายชาญวิทย์  ศรีสว่าง (คนงานทั่วไป)
๑๔) นายสมยง  ทองสุกดี (คนงานทั่วไป)
๑๕) นายสามารถ  มูลละ (คนงานทั่วไป)
๑๖)  นายประเสริญ ยืนทน (คนงานทั่วไป)
๑๗) นายมนู  เชียงดี (คนงานทั่วไป)
๑๘) นายประเทือง  ยืนทน (คนงานทั่วไป)

bottom of page