กองช่าง.gif

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

๑) นายกอบศักดิ์  คณโฑเงิน (ผู้อำนวยการกองช่าง)
๒) นางสาวสุรีพร  แก้วสิงห์ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ)
๓) นายทิวากร สังวาลย์ (คนงานทั่วไป)
๔) นายสมพร สอนเครือ  (คนงานทั่วไป)