ข้อมูลพื้นฐาน

อบต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
www.dongmaroom.com

036708224

DMR-28.7 (9).jpg

๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
๗.๑ การนับถือศาสนา
     ประชาชนในตำบลดงมะรุมจะนับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถาน 9 แห่ง ดังนี้

๗.๒ ประเพณีและงานประจำปี

๗.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

ภาษาถิ่น
    ตำบลดงมะรุมมีประชากรที่อพยพมาจากหลายพื้นที่ทำให้มีความหลากหลายทางด้านภาษา และวัฒนธรรม
    ภาษาประจำถิ่น ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอีสาน และภาษาลาวหล่ม

๗.๔ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
     ประชาชนในตำบลดงมะรุมได้มีการรวมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรประจำตำบล ๑ กลุ่ม โดยมีสมาชิกกระจายอยู่ในหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน เพื่อร่วมกันรับความรู้ทางด้านการเกษตรและการแปรรูปถนอมอาหาร เพื่อประกอบอาชีพสินค้าพื้นเมืองตำบลดงมะรุม

เกี่ยวกับเรา

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม

เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ที่ทำการ อบต.

036-708-224

 

อบต.ดงมะรุม
เลขที่ 777 หมู่ 7 ตำบลดงมะรุม

อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 15120

E-Mail:

dongmaroom@gmail.com

ลงทะเบียน อีเมล์รับข่าวสารเกี่ยวกับเรา
  • Grey Facebook Icon