ข้อมูลพื้นฐาน

อบต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
www.dongmaroom.com

036708224

DMR-28.7 (9).jpg

ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม
๑. ด้านกายภาพ
    ๑.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล
         องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ตั้งอยู่เลขที่ ๗๗ หมู่ที่ ๗ ตำบลดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ห่างจากที่ว่าการอำเภอโคกสำโรงไปทางทิศตะวันออก ประมาณ ๒๓ กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดลพบุรี ประมาณ ๖๘ กิโลเมตร
- ทิศเหนือ ติด เขตตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
- ทิศใต้ ติด เขตตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
- ทิศตะวันออก ติด เขตตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
- ทิศตะวันตก ติด เขตตำบลสะแกราบ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

     องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอโคกสำโรง มีพื้นที่ประมาณ ๗๔ ตารางกิโลเมตร โดยมีพื้นที่แยกเป็นรายหมู่บ้าน จำนวน ๑๒ หมู่ ดังนี้

๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ
     ภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม เป็นพื้นที่ราบเชิงเขาลาดเอียงไปทางทิศตะวันตก มีลำคลอง ๓ สาย ไหลผ่านพื้นที่ทั้งตำบล


๑.๓  สภาพภูมิอากาศ
- ฤดูร้อน ช่วงระยะเวลาตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนพฤษภาคม
- ฤดูฝน ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน
- ฤดูหนาว ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม – เดือนมกราคม

 

๑.๔ ลักษณะของดิน

เกี่ยวกับเรา

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม

เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ที่ทำการ อบต.

036-708-224

 

อบต.ดงมะรุม
เลขที่ 777 หมู่ 7 ตำบลดงมะรุม

อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 15120

E-Mail:

dongmaroom@gmail.com

ลงทะเบียน อีเมล์รับข่าวสารเกี่ยวกับเรา
  • Grey Facebook Icon