เกี่ยวกับเรา

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม

เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ที่ทำการ อบต.

036-708-224

 

อบต.ดงมะรุม
หมู่ 7 ตำบลดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 15120

E-Mail:

dongmaroom@gmail.com

ลงทะเบียน อีเมล์รับข่าวสารเกี่ยวกับเรา
  • Grey Facebook Icon
ข่าวประชาสัมพันธ์ อัพเดต 28 ตุลาคม 2562
DMR-TAX2019.jpg
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม
  • เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) แก้ไข ครั้งที่ ๑ : คลิกที่นี่

  • เรื่อง แผนการดำเนินการองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ : คลิกที่นี่

  • เรื่อง รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assment : LPA) ประจำปี 2562 : คลิกที่นี่

  • เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม : คลิกที่นี่

  • เรื่อง รายงานของผู้สอบบัญชี อบต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี โดย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน : คลิกที่นี่

  • ประกาศรับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง (คนงานทั่วไป) : คลิกที่นี่

  • ประกาศกำหนดการชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2562 ขอเชิญผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี โปรดไปชำระภายในเวลากฏหมายกำหนด : คลิกที่นี่

  • ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561- 2563 อบต.ดงมะรุม จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี เพื่อกำหนดกรอบตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่นให้เหมาะสมสอดคล้องกับเป้าหมายทิศทางการพัฒนาบุคลากร : คลิกที่นี่

  • การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม จำนวน 3 ตำแหน่ง : คลิกที่นี่

เรื่องน่ารู้ : ภาษีที่ดิน ฉบับใหม่ พ.ศ. 2562
นายวิชัย วงศ์ศรีไทย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม
อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

วิสัยทัศน์

  การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุมให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อแสดงสถานการณ์ ในอุดมคติ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคตเพื่อกลไกในการกำกับและติดตามการบริหารงานของอปท. ดังนี้

“ชุมชนเข้มแข็งร่วมแรงพัฒนา ประชาเป็นสุข สาธารณสุขก้าวหน้า
ปลอดยาเสพติด เศรษฐกิจพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจศิลปวัฒนธรรม”

ROYALTHAIGOV.jpg
DLA.jpg
SKM.jpg
ASEAN.DLA.jpg
MPH.jpg
NHSO.jpg
Localfund.jpg
NHSO4.jpg
LPAO.jpg
KSRDistrict.jpg
SCHOOL-DMR.jpg
SSJ-LOP.jpg
เรื่องราวชาวดงมะรุม Dongmaroom's Life

โรงเรียน อสม. ดงมะรุม  เสียงของบ้าน


     ก้าวสู่ปีที่ 3 ของโรงเรียน อสม. ดงมะรุม กับความประทับใจตลอดการทำงาน ที่ร่วมทุกข์ ร่วมสุข ผ่านบ้านหลังใหญ่ ผ่านกิจกรรมมากมาย ผ่านผู้คนที่หลากหลาย วันนี้ บ้านหลังนี้ต้องขอบคุณทุกๆท่านที่ให้ความสนใจ และให้กำลังใจเรามาโดยตลอด ขอบคุณน้องๆ อสม.น้อย ที่ร่วมกันกับพวกเราเป็นสีสันในการทำงานด้านสุขภาพ ขอบคุณ อสม.ใหญ่ ที่สละเวลา และร่วมทำอะไรก็ตามที่เราให้ทำ ที่สำคัญขอขอบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดงมะรุมที่เป็นแหล่งงบประมาณให้พวกเราทีมงานได้มทำงานด้านสุขภาพอย่างเต็มที่ 

คลิป : เสียงของบ้าน อสม.น้อย  อสม.ใหญ่ บ้านดงมะรุม 2 พ.ย.2555

อบต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี จัดประชุมประชาคมระดับตำบล ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562