batch_batch_0003_1575105140_edited.png
ประกาศ-อบต.NoGiftPolicy.png
 1. ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร โดย นายกรัฐมนตรี : คลิกที่นี่

 2. คำสั่งจังหวัดลพบุรี ที่ 1450/2563 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโครนา 2019 หรือ โควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) จังหวัดลพบุรี) โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี : คลิกที่นี่

 3. คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลพบุรี ที่ 1/2563 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) จังหวัดลพบุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี: คลิกที่นี่

 4. ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลพบุรี ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 เรื่อง มาตรการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในจังหวัดลพบุรี โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี : คลิกที่นี่

 5. ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลพบุรี ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 เรื่อง มาตรการยับยั้งการแพร่ระบาดภายในจังหวัดลพบุรีของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และโรงแรม โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี : คลิกที่นี่

EIT-Survey.gif
OIC-DMR.jpg
เบอร์สายด่วน-อบต.ดงมะรุม.png
ประกาศ อบต.ดงมะรุม
 1. เรื่อง สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในช่องทางการสื่อสารขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม  อำเภอโคกสำโรง  จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 (23 เมษายน 2564) : คลิกที่นี่

 2. เรื่อง รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ จากสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (4 เม.ย.2564) : คลิกที่นี่

 3. ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : PLA) ประจำปี 2563 (18 ธ.ค.2563) : คลิกที่นี่

 4. รายงานการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี 2563 อบต.ดงมะรุม (5 พย 63) : คลิกที่นี่

 5. แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อ.ดงมะรุม (26 ตค 63) : คลิกที่นี่

 6. เรื่อง รับโอน-ย้าย ตำแหน่ง สายงานบริหารท้องถิ่น (7 ตุลาคม 2563) : คลิกที่นี่

  1.1 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา 1.2 ผู้อำนวยการกองคลัง จำนวน 1 อัตรา 1.3 ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา

 7. เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม : คลิกที่นี่ (29 กรกฏาคม 2563)

  1. ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ) สังกัด สำนักปลัด จำนวน 1 อัตรา

  2. ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กปฐมวัย) สังกัด กองการศึกษาฯ จำนวน 1 อัตรา

 8. เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฎิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา : คลิกที่นี่ 14/4/2563

 9. เรื่อง รายงานการประชุม อบต.ดงมะรุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 : คลิกที่นี่ 8 ก.ค.2563

 10. เรื่อง สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในช่องทางการสื่อสารขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม  อำเภอโคกสำโรง  จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 : คลิกที่นี่ (8 ก.ค.2563)

 11. เรื่อง สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการอำนวยความสะดวกการบริการประชาชน
  ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
  ประจำปี พ.ศ. 2562 : คลิกที่นี่ (3 ก.ค.2563)

 12. เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4  ปี (พ.ศ.2561-2564) : คลิกที่นี่ (23 เม.ย.2563)

 13. เรื่อง รายงานการเงินประจำปี 2562 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน : คลิกที่นี่ (16 เม.ย.2563)

 14. เตรียมรับมือพายุฤดูร้อน : คลิกที่นี่ (15 มี.ค.2563)

 15. เรื่อง ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม พรบ.บัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 : (7 ก.พ.2563)

  1. ตารางบัญชีรายการที่ดิน : คลิกที่นี่

  2. หนังสือประกาศจากนายก อบต.ดงมะรุม : คลิกที่นี่

 16. เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) แก้ไข ครั้งที่ ๑ : คลิกที่นี่

 17. เรื่อง แผนการดำเนินการองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ : คลิกที่นี่

 18. เรื่อง รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assment : LPA) ประจำปี 2562 : คลิกที่นี่

 19. เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม : คลิกที่นี่

 20. เรื่อง รายงานของผู้สอบบัญชี อบต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี โดย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน : คลิกที่นี่

 21. ประกาศรับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง (คนงานทั่วไป) : คลิกที่นี่

 22. ประกาศกำหนดการชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2562 ขอเชิญผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี โปรดไปชำระภายในเวลากฏหมายกำหนด : คลิกที่นี่

 23. ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561- 2563 อบต.ดงมะรุม จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี เพื่อกำหนดกรอบตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่นให้เหมาะสมสอดคล้องกับเป้าหมายทิศทางการพัฒนาบุคลากร : คลิกที่นี่

 24. การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม จำนวน 3 ตำแหน่ง : คลิกที่นี่

ประกาศ เรื่อง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
DMR-TAX2020.jpg
ลิงค์หน่วยงาน
ROYALTHAIGOV.jpg
DLA.jpg
SKM.jpg
ASEAN.DLA.jpg
MPH.jpg
NHSO.jpg
Localfund.jpg
NHSO4.jpg
LPAO.jpg
KSRDistrict.jpg
SCHOOL-DMR.jpg
SSJ-LOP.jpg
อบต.ดงมะรุม แนะนำฝ่าวิกฤต โคววิด-19
info14_DDC.jpg
DDC_Memory
inbound_lopburi.jpg
เรื่องราวชาวดงมะรุม Dongmaroom's Life

โรงเรียน อสม. ดงมะรุม  เสียงของบ้านดงมะรุม


     ก้าวสู่ปีที่ 3 ของโรงเรียน อสม. ดงมะรุม กับความประทับใจตลอดการทำงาน ที่ร่วมทุกข์ ร่วมสุข ผ่านบ้านหลังใหญ่ ผ่านกิจกรรมมากมาย ผ่านผู้คนที่หลากหลาย วันนี้ บ้านหลังนี้ต้องขอบคุณทุกๆท่านที่ให้ความสนใจ และให้กำลังใจเรามาโดยตลอด ขอบคุณน้องๆ อสม.น้อย ที่ร่วมกันกับพวกเราเป็นสีสันในการทำงานด้านสุขภาพ ขอบคุณ อสม.ใหญ่ ที่สละเวลา และร่วมทำอะไรก็ตามที่เราให้ทำ ที่สำคัญขอขอบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดงมะรุมที่เป็นแหล่งงบประมาณให้พวกเราทีมงานได้มทำงานด้านสุขภาพอย่างเต็มที่ 

คลิป : เสียงของบ้าน อสม.น้อย  อสม.ใหญ่ บ้านดงมะรุม 2 พ.ย.2555

อบต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี จัดประชุมประชาคมระดับตำบล ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562