โครงการ “หล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560”

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม โดยนายวิชัย วงศ์ศรีไทย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม พร้อมคณะผู้บริหาร, ปลัดฯ, รองปลัดฯ, หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ผู้นำหมู่บ้าน และประชาชนในตำบลดงมะรุมร่วมพิธีหล่อเทียน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 และนำเทียนถวาย ณ วัดในตำบลดงมะรุม ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามให้มีสืบต่อไป

 bkasia38385_candle1.jpg

bkasia38385_candle2.jpg