มหกรรมสุขภาพชุมชน คนดงมะรุม สุขภาพดี ปี 5 ตอน "ม่วนซื่น โฮแซว"

มหกรรมสุขภาพชุมชน คนดงมะรุม สุขภาพดี ปี 5 ตอน "ม่วนซื่น โฮแซว"

healthyfest5th201516.jpg

healthyfest5th201515.jpg
healthyfest5th201514.jpg

healthyfest5th201513.jpg

healthyfest5th201512.jpg

healthyfest5th201511.jpg

healthyfest5th20159.jpg

healthyfest5th20158.jpg

healthyfest5th20157.jpg

healthyfest5th20156.jpg

healthyfest5th20155.jpg

healthyfest5th20154.jpg

healthyfest5th20153.jpg

healthyfest5th20152.jpg

healthyfest5th20151.jpg

    เมื่อวันอา่ทิตย์ที่ ๖กันยายน ๒๕๕๘ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดงมะรุม และโรงเรียน อสม.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี โดย นายวิชัย วงศ์ศรีไทย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม และประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดงมะรุม เป็นประธานเปิดงาน "มหกรรมสุขภาพชุมชนคนดงมะรุมสุขภาพดี ปี ๕" โดย นางคำเพียร ด้วงพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน อสม.ตำบลดงมะรุม กล่าวรายงานการจัดงานภายใต้แนวคิด "สานพลัง สร้างสุขภาพดี วิถีดงมะรุม ม่วนซื่นโฮแซว" มีวัตถุประสงค์ :
- เพื่อเปิดโอกาสและช่องทางในการเข้าถึงการบริการสุขภาพของประชาชน
- เพื่อปลุกกระแสและสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน
- เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในทุกกลุ่มวัย
- เพื่อนำเสนอผลการดำเนินการเชิงรุกในการพัฒนาสุขภาพ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดงมะรุม
- เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและรู้สึกเป็นเจ้าของกองทุนฯ
    ทีมงาน และชาวดงมะรุม ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้