งบการเงินประจำปี 2559 ของอบต.ดงมะรุม

งบการเงินประจำ เดือนตุลาคม 2558

งบการเงินประจำ เดือนเมษายน 2559

งบการเงินประจำ เดือนพฤศจิกายน 2558

งบการเงินประจำ เดือนพฤษภาคม 2559

งบการเงินประจำ เดือนธันวาคม 2558

งบการเงินประจำ เดือนมิถุนายน 2559

งบการเงินประจำ เดือนมกราคม 2559

งบการเงินประจำ เดือนกรกฏาคม 2559

งบการเงินประจำ เดือนกุมภาพันธ์ 2559

งบการเงินประจำ เดือนสิงหาคม 2559.

งบการเงินประจำ เดือนมีนาคม 2559

งบการเงินประจำ เดือนกันยายน 2559