ที่ตั้ง (แสดงที่ตั้งและระยะห่างจากอำเภอ)

      องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม  ตั้งอยู่หมู่ที่  7   ตำบลดงมะรุม  อำเภอโคกสำโรง  จังหวัดลพบุรี ห่างจากที่ว่าการอำเภอโคกสำโรงไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 23 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดลพบุรี ประมาณ  68  กิโลเมตร

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ จดตำบลนิยมชัย       อำเภอสระโบสถ์       จังหวัดลพบุรี
  • ทิศใต้ จดตำบลวังเพลิง       อำเภอโคกสำโรง      จังหวัดลพบุรี
  • ทิศตะวันออก จดตำบลวังเพลิง       อำเภอโคกสำโรง      จังหวัดลพบุรี
  • ทิศตะวันตก จดตำบลสะแกราบ     อำเภอโคกสำโรง      จังหวัดลพบุรี

เนื้อที่ (แสดงเนื้อที่โดยประมาณเป็นตารางกิโลเมตร และไร่)

      องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม   มีพื้นที่ประมาณ 74 ตารางกิโลเมตร

ภูมิประเทศ (แสดงภูมิประเทศของ อบต.)

                     ภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม เป็นพื้นที่ราบเชิงเขาลาดเอียงไปทางทิศตะวันตก มีลำคลอง 3 สาย  ไหลผ่านพื้นที่ทั้งตำบล

สภาพภูมิอากาศ

  • ฤดูร้อน    ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนพฤษภาคม
  • ฤดูฝน      ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน
  • ฤดูหนาว   ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม - เดือนมกราคม
ประชากร

        จำนวนประชากรในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ดังนี้

  • เพศชาย     2,778        คน
  • เพศหญิง    2,786        คน
  • รวมทั้งสิ้น   5,564        คน

        จำนวนครัวเรือน  ทั้งสิ้น 1,719   ครัวเรือน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558)