ผู้บริหาร


สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม


สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม


กองคลัง


กองช่าง


กองการศึกษา


กองสวัสดิการ