นายวิชัย วงศ์ศรีไทย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี


                    วิสัยทัศน์ของการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุมให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อแสดงสถานการณ์ ในอุดมคติ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต เพื่อกลไกในการกำกับและติตามการบริหารงานของอปท. ดังนี้

“ชุมชนเข้มแข็งร่วมแรงพัฒนา ประชาเป็นสุข สาธารณสุขก้าวหน้า
ปลอดยาเสพติด เศรษฐกิจพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจศิลปวัฒนธรรม”