ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 25 กันยายน 2560

 1. ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมตอกเสาเข็มไม้กันดิน หมู่ที่ 5 บ้านตะกุดหว้า ถนนคันคลองห้วยตะค้อ บริเวณนานายนิทัศย์ ทิพย์จันทร์ ( โครงการ / ปร.4-5)
 2. ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ คลส. ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 7 ท่อหมู่ที่ 6 บ้านตะกุดหว้า ถนนคันคลองห้วยตะค้อ บริเวณนานายวันนา ( โครงการ / ปร.4-5)
 3.  ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ คลส. ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 7 ท่อน หมู่ที่ 12 บ้านเนินมะกอก บริเวณหลังฟาร์มไก่ ( โครงการ / ปร.4-5)
 4.  ซ่อมสร้างถนน คลส. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12000 ตารางเมตร หมู่ที่ 2 บ้านดงมะรุม บริเวณหน้าบ้านนายสมเดช อ่ำพงษ์ -  บ้านนายฉลวย โกมลวานิช ( โครงการ / ปร.4-5)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 18 กันยายน 2560

 1. โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) (โครงการ/รายละเอียด)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 22 สิงหาคม 2560

 1. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.7 บ้านวังไผ่ (โครงการ / ปร.4-5)
 2. โครงการซ่อมแซมถนนดิน ม.8 บ้านไผ่เจริญ (โครงการ / ปร.4-5)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 16 สิงหาคม 2560

 1. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.10 บ้านดงตาดำ  (โครงการ / ปร.4-5)
 2. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.11 บ้านน้อยนาโสม (โครงการ / ปร.4-5)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 21 กรกฏาคม 2560

  1. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.3 บ้านเนินจันทร์ (โครงการ ปร.4-5)

   2. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม. 5 บ้านตะกุดหว้า (โครงการ / ปร.4-5)

   3. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม. 9 บ้านดงหนาม (โครงการ / ปร.4-5)


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 4 กรกฏาคม 2560

1. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 บ้านดงมะรุม (สายภายในหมู่บ้าน ช่วง รพสต.ดงมะรุม ถึงฟาร์มหมู วงเงินงบประมาณ 493,400 บาท (โครงการ)

2. โครงการซ่อมแซมถนนดิน หมู่ที่ 10 บ้านดงตาดำ  (สายคันคลองห้วยตะคร้อ) วงเงินงบประมาณ 111,300 บาท (โครงการ)

3. โครงการซ่อมแซมถนนดิน หมู่ที่ 11 บ้านน้อยนาโสม (สายคันคลองวังกระสังข์) วงเงินงบประมาณ 176,900 บาท (โครงการ)

4. โครงการซ่อมแซมถนนดิน หมู่ที่ 12 บ้านเนินมะกอก (สายฟาร์มไก่) วงเงินงบประมาณ 196,600 บาท (โครงการ)


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 1 มิถุนายน 2560

 1. โครงการ “ก่อสร้างถนนดิน หมู่ 8 บ้านไผ่เจริญ (สายนานายจันทร์-สายนานายพันธ์) ช่วงที่ 2 กม.ที่ 00.550-1.410 วงเงินงบประมาณ 393,600 บาท ( โครงการ / ปร.4-5)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 13 มีนาคม 2560

 1. โครงการ “ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 2 บ้านดงมะรุม” (ถนนสายลาดยาง รร.ดงมะรุม) งบประมาณ 162,300 บาท ( โครงการ / ปร.4-5)
 2. โครงการ”ซ่อมสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 บ้านวังไผ่” (สายบ้านายวิทย์ ทองสุกดี-ถนนดำ) งบประมาณ 100,000 บาท ( โครงการ / ปร.4-5)
 3. โครงการ”ก่อสร้างซ่อมแซมถนนดิน หมู่ที่ 6 บ้านตะกุดหว้า” (สายภายในหมู่บ้าน) งบประมาณ 100,000 บาท ( โครงการ / ปร.4-5)
 4. โครงการ”ก่อสร้างซ่อมแซมถนนดิน หมู่ที่ 9 บ้านดงหนาม” (สายภายในหมู่บ้าน) งบประมาณ 100,000 บาท (โครงการ / ปร.4-5)
 5. โครงการ”ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านเกาะรี” (สายบ้านนางอุไร-บ้านนายคงเดช) งบประมาณ 100,000 บาท ( โครงการ / ปร.4-5)
 6. โครงการ”ก่อสร้างซ่อมแซมถนนดิน หมู่ที่ 11 บ้านน้อยนาโสม” (สายวังกระสังข์) งบประมาณ 100,000 บาท (  โครงการ / ปร.4-5)
 7. โครงการ”ขุดลอกห้วยตะค้อ” หมู่ที่ 6 บ้านตะกุดหว้า” งบประมาณ 499,600 บาท ( โครงการ / ปร.4-5)
 8. โครงการ”ก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 8 บ้านไผ่เจริญ (สายนานายจันทร์-สายนานายพันธ์ งบประมาณ 100,000 บาท (  โครงการ / ปร.4-5)
 9. โครงการ”ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 บ้านดงหนาม” (สายบ้านนายสวัสดิ์-หลังวัดดงหนาม) งบประมาณ 100,000 บาท (  โครงการ / ปร.4-5)
ข่าวประกาศ (16 กุมภาพันธ์ 2560)

1. การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและเก็บขนขยะมูลฝอย ประจำปี 2559 

(ประกาศ 1 กุมภาพันธ์ 2560) ดังนี้

1.1 บ้านเรือน หลังคาละ 20 บาท

1.2 ร้านค้า หลังละ 40 บาท


2. การชำระภาษีประจำปี 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม รับชำระภาษีประจำปี 2560

- รับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2560

- รับชำระภาษีป้าย ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม 2560

- รับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนเมษายน 2560

               โดยประชาชนที่มีหน้าที่เสียภาษีในตำบลดงมะรุมสามารถติดต่อขอเสียภาษีได้ที่งานจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ในวันและเวลาราชการ


 สอบถามเพิ่มเติม โทร 036-728-224 ต่อ งานเก็บรายได้ อบต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (1 พฤศจิกายน 2560)

 1. โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังพร้อมตอกเสาเข็มไม้กั้นดินและซ่อมแซมผนังกั้นน้ำเรียงหินใหญ่พร้อมดาดคอนกรีต ม.5 บ้านตะกุดหว้า ถนนคันคลองห้วยตะค้อ บริเวณบ้านนายแว่น ทิพย์จันทร์ ( โครงการ ปร.๔/๕)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2 ตุลาคม 2560)

 1. ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พศ.2561 (คลิก)

ข่าวประกาศ (16 กุมภาพันธ์ 2560)

1. การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและเก็บขนขยะมูลฝอย ประจำปี 2559 

(ประกาศ 1 กุมภาพันธ์ 2560) ดังนี้

1.1 บ้านเรือน หลังคาละ 20 บาท

1.2 ร้านค้า หลังละ 40 บาท


2. การชำระภาษีประจำปี 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม รับชำระภาษีประจำปี 2560

- รับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2560

- รับชำระภาษีป้าย ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม 2560

- รับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนเมษายน 2560

               โดยประชาชนที่มีหน้าที่เสียภาษีในตำบลดงมะรุมสามารถติดต่อขอเสียภาษีได้ที่งานจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ในวันและเวลาราชการ


 สอบถามเพิ่มเติม โทร 036-728-224 ต่อ งานเก็บรายได้ อบต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

ประกาศเปลี่ยนแปลง (30 มิถุนายน 2559)

 • เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาจ้าง ดัดแปลง ปรับปรุง-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (คลิกที่นี่)

ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้าง (23 มิถุนายน 2559)

 • เหมาต่อเติมยานพาหนะและขนส่ง (ของเหลว) และรถกะบะบรรทุกยก (คลิกที่นี่)

ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้าง (21 มิถุนายน 2559) คลิกที่นี่

1.1 จ้างเหมาขุดลอกอ่างเก็บน้ำ (ดงมะรุม) หมู่ 3 บ้านเนินจันทร์ 

1.2 จ้างเหมาขุดลอกห้วยวังไผ่ หมู่ 8 บ้านไผ่เจริญ


ประกาศรับสมัครงาน (14 มิถุนายน 2559)

 • บุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ : ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (กองช่าง) จำนวน 1 อัตรา ( คลิกที่นี่)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (28 พฤศจิกายน2559) :

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 บ้านเนินจันทร์(สายบ้าน นส.รือ เที่ยงสาย-สุดซอย)

ข่าวประกวดราคา (3พฤศจิกายน2559) :

1.โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนดิน หมู่ 4 บ้านย่านตาขาว (สายเกษตรภายในหมู่บ้าน)

2.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 บ้านตะกุดหว้า (สายบ้านนายจำเรียง ทางเข้าวัด)

3.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ 11 บ้านน้อยนาโสม (ถนนสายสี่แยกหมู่ 11 ภายในหมู่บ้าน)

4.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 12 บ้านเนินมะกอก (สายภายในหมู่บ้าน)

5. การประกวดราคาซ่อมแซม 5/4/2559 คลิกที่นี่

ข่าวประกวดราคา (18 ตุลาคม 2559) :

 1.โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินลงลูกรังเกลี่ยแต่งเรียบ พร้อมวางท่อระบายน้ำจำนวน 2 จุด วงเงินงบประมาณ 130,800 บาท ณ หมู่ที่ 10 บ้านดงตาดำ ตำบลดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี